Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

media

Om Oss

Om Kulturskolan

Avsiktsförklaring

Kommunfullmäktige har beslutat om ett långsiktigt säkerställande av volym och verksamhet vid Luleå Kulturskola. Beslutet omfattar budget- och planperiod 2017-2020, med möjlighet till förlängning.

Luleå Kulturskola är en strategisk satsning för Luleå kommun. Verksamheten är en spjutspets och inspiratör gällande kulturskoleverksamhet och hållbar utveckling såväl i som utanför länet. Ett långsiktigt säkerställande av verksamheten bidrar till kommunens attraktionskraft och tillväxt.

Luleå Kulturskola verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och medverka i kulturell och skapande verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslång lärande.

Luleå Kulturskola erbjuder meningsfulla sammanhang och berikar kulturlivet i Luleå. Detta bidrar till livskvalitet för Luleå kommuns invånare. Kulturskolans verksamheter medverkar till ett öppet kreativt samhälle präglat av tolerans och fördomsfrihet.

Verksamheterna är avgiftsfria och bedrivs i huvudsakligen i skolan under dagtid. Kulturskolans utbud innefattar de estetiska uttrycken musik, dans, drama/teater, bild samt pedagogisk verksamhet i frågor som handlar om kretslopp, natur och resurshushållning.

Kulturskolan är ett komplement och stöd till skolor i frågor som handlar om hållbar utveckling och kretslopp i naturen och samhället. Genom miljöperspektivet får elever möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och även att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till globala miljöfrågor.

Luleå Kulturskola samverkar med andra kommunala verksamheter, civilsamhället, kulturaktörer, intresseorganisationer och utbildningsaktörer. Syftet är att synliggöra barn och unga, värna om deras rätt att delta i det kulturella och konstnärliga livet och i arbetet med hållbar utveckling.

Den valbara verksamheten

Alla barn och unga i Luleå erbjuds att delta i Kulturskolans kostnadsfria undervisning. Kulturskolan ger en bra grund och fördjupning inom estetiska uttryck under ledning av lärare med gedigen kompetens. Kulturskolan ger elever möjlighet att medverka i föreställningar, turnéer, lägerverksamhet och utställningar samt tillfälle att samverka med professionella kulturutövare.

Den valbara verksamheten omfattar ämneskurser i de estetiska uttrycken för olika åldersgrupper. Från årskurs 4 och uppåt kan elever välja instrumentala ämneskurser. De som spelar orkesterinstrument erbjuds att delta i orkesterspel.

Lektioner på eftermiddags- och kvällstid sker oftast i Kulturskolans egna lokaler. Lektionstider under skoldagen planeras och förläggs i samråd med skolans rektor utifrån särskild rutin.

Kulturskolan som resurs i olika skolformer

Kulturskolan är en resurs som förstärker den ordinarie undervisningen i alla skolformer och bidrar till måluppfyllelse. Alla barn och unga i Luleå får ta del av och medverka i kulturell verksamhet som planeras i samråd med skolans rektor och lärare. Lärare och elever får ta del av pedagogisk verksamhet i frågor som handlar om kretslopp, natur och resurshushållning.