Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

media

Om Oss

Om Kulturskolan

Avsiktsförklaring

Kulturskolans verksamhet blev i januari 2007 och november 2009 samt i maj 2013 reglerad i en avsiktsförklaring där också vårt uppdrag är formulerat.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett långsiktigt säkerställande av volym och verksamhet vid Luleå Kulturskola. Beslutet omfattar budget- och planperiod 2014-2016, med möjlighet till förlängning.

Beslutet tar sin utgångspunkt i 2013 års verksamhetsnivå, gällande budgetram och antal tjänster.

Avsiktsförklaring

Luleå Kulturskola är en strategisk satsning för Luleå kommun och en spjutspets och inspiratör gällande kulturskoleverksamhet såväl i som utanför länet. Ett långsiktigt säkerställande av verksamheten bidrar till kommunens attraktionskraft och tillväxt.

Luleå Kulturskola erbjuder meningsfulla sammanhang och berikar kulturlivet i Luleå. Detta är en bidragande faktor till ökad livskvalitet för Luleå kommuns invånare. Kulturskolans verksamhet medverkar till ett öppet kreativt samhälle präglat av tolerans och fördomsfrihet.

Luleå Kulturskola verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och medverka i kulturell verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslång lärande.

Kulturskolans uppdrag

Kulturskolans uppdrag är brett och ska ses ur både ett lärande och ett kulturellt perspektiv.

Kulturskolans målgrupp omfattar elever i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola.

En av målsättningarna med verksamheten är att genom bred kompetens bidra till ökad måluppfyllelse i alla skolformer.

Kulturskolans utbud innefattar de estetiska uttrycken musik, dans, drama/teater och bild.

Kulturskolans verksamhet är avgiftsfri för eleverna.

Kulturskolans verksamhet bedrivs huvudsakligen i skolan på skoltid.

Kulturskolan samverkar med andra aktörer i syfte att synliggöra barn och unga samt bidra till en positiv utveckling av Luleå.

Kulturskolan bidrar till ökad måluppfyllelse genom att: