Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

Kulturskolans Projektkatalog 2019/2020

Varsågod!

Till personal i förskola, särskola och grundskola.

Erbjudanden lå 2019-2020.

Här kommer Kulturskolans projektutbud för läsåret 19/20

Här har du som skolpersonal möjlighet att anmäla din grupp till ett eller flera önskade projekt. Vi fördelar sedan våra projekt rättvist geografiskt med viss extra fördelning till skolor vi har i uppdrag att satsa på. Det här är ett nytt arbetssätt som vi provar under läsåret 19/20 och därefter kommer att utvärdera.

All Kulturskolans verksamhet är kostnadsfri

Projekt som tidigare bara erbjudits på vissa områden blir nu tillgängliga för alla.

Det kommer fortfarande att finnas möjlighet för skolor och förskolor att önska projekt utifrån egna idéer så länge det finns lärare som inte är fullbokade.

Anmäl dig gärna så fort som möjligt.

Från 9 september kommer vi att börja boka upp våra tider men det finns möjlighet att anmäla sig under hela året.

ANIMERA MERA!

För förskoleklass till årskurs 3 och särskola

Projektets innehåll

Barnen skapar en berättelse och ritar, målar eller formar de figurer och bakgrunder som behövs för att gestalta berättelsen i en enkel animerad film. Vi väljer lämpliga digitala verktyg utifrån innehåll, gruppstorlek och barnens ålder. Filmen sammanställs med rörliga bilder, musik och ljudeffekter och slutligen tittar vi på varandras filmer.

Förutsättningar

Vi träffas vid minst två tillfällen, på Kulturskolan eller ute på skolan. Gruppstorlek och förberedelser bestäms i samråd med skolans pedagoger. Barnen kan förbereda berättelser, figurer och bakgrunder innan vi träffas. Vi tar med oss material och nödvändig utrustning.

Anknytning till styrdokument

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. (Lgr11 s. 9)

Kontaktperson och anmälan

lena.norman@skol.lulea.se

BLÅSBUS!

För åldersgrupp: Årskurs 1-3

Projektets innehåll

Vi spelar musik tillsammans på DooD-klarinett, TooT-tvärflöjt, P-Bone-trombon och J-Sax-saxofon i en klassorkester. På ett lekfullt och enkelt sätt inspireras eleverna att spela musik och med förenklade metoder introduceras rytmer, rörelser, samspel och olika musikstilar. Projektet avslutas med en klassrumskonsert.

Medverkande lärare: Patrik Östholm, Christian Feivik, Maria Viklund

Förutsättningar

Vi träffas vid fyra tillfällen, onsdagar 9:00-11:00.

Lokal: klassrum/ musiksal/annat större rum.

Klassen delas in i mindre ensemblegrupper där eleverna får spela i ungefär 30 minuter.

Anknytning till styrdokument

Ur LGR.11, det centrala innehållet för ämnet musik i årskurs 1–3, under rubrikerna Musicerande och musikskapande, Musikens verktyg och Musikens sammanhang och funktioner: Ensemblespel, imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner samt enkla former av musikskapande. Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik. Även hur olika musikinstrument kan låta och se ut. (LGR.11 s. 158)

Kontaktperson och anmälan

maria.viklund@skol.lulea.se

DJURSJUKHUSET

Projektet passar från 5 år upp till årskurs 2

Projektets innehåll

Ett projekt där barnen skapar djur i lera. Vi arbetar tillsammans som veterinärer i ett arbetslag. Patienterna fördelas och barnen undersöker deras skador. Därefter tar vi hand om djuren och hjälper dem att må bättre. Ibland krävs det långa operationer men i många fall räcker det med bandage och bedövnings-sprutor. Vi vill bidra till barnens språkutveckling. Vi tar leken med i skapandet och uppmuntrar till fortsatt lek och berättande. Hur gick det till när djuret skadades och vad händer sen? Barnen får ta hand om skadade djur och samtidigt lär de känna leran som skapandematerial.

Medverkande lärare: Catarina Engström och Mark Lainio

Förutsättningar

Interaktiv teater och skapande med lera med fokus på delande, empati och samarbete. Torsdagar 09:00-11:00. Vi behöver bord och stolar för 10 deltagare i samma rum. Vi uppskattar en delaktig personal.

Anknytning till styrdokument

Ur det centrala innehållet för förskoleklassen, undervisningen ska behandla följande centrala innehåll; Skapande och estetiska uttrycksformer: Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck. (Lgr 11, s. 20)

Kontaktperson och anmälan

mark.lainio@skol.lulea.se

KOM OCH SJUNG MED OSS!

Projektet passar för årskurs 1-6

Projektets innehåll

Läsåret 19-20 drar vi ut i skolorna och har storsjung.

Under höstterminen vänder vi oss till lågstadiet med en kompott svängiga sånger och visor av bland annat Lennart Hellsing, Georg Riedel och Kerstin Andeby.

Under vårterminen vänder vi oss till mellanstadiet och då bjuder vi på mello, rock- och poplåtar. För att ni ska få en så bra upplevelse som möjligt så mejlar vi ljudfiler och texter i förväg så ni kan öva innan vi kommer.

Storsjunget leds av: Katarina Falk – sång, Göran Fröberg – tvärflöjt, saxofon, klarinett, Görel Särs – dragspel, piano, Stefan Viklund – bas Lars Paulin – trummor.

Förutsättningar

Vi besöker skolorna vid två tillfällen, på onsdag förmiddagar. Ni förbereder er genom att ha övat på sångerna.

Anknytning till styrdokument

Ur musikämnets syfte och centrala innehåll: Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet. - Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel. - Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. - Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik. - Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition. (Lgr11, sid 157-158)

Kontaktperson och anmälan

katarina.falk@skol.lulea.se

MÅLA MUSIKEN OCH SPELA BILDEN!

Projektet passar för förskola och särskola

Projektets innehåll

Tillsammans utforskar vi färger och former, spännande ljud och musik. Vi leker med ljud och bilder, sjunger, lyssnar, spelar, skapar, bygger och formar med olika material för skapande. Aktiviteterna anpassas utifrån den aktuella gruppens intresse och upptäckter. Kan musiken målas och bilderna spelas? Går det att forma ljuden och hur låter egentligen färgerna? Det kan vi undersöka tillsammans!

Medverkande lärare: Monica Jonasson och Lena Norman

Förutsättningar

Vi kommer ut till er på förskolan/ skolan. Vi träffas vid tre tillfällen på onsdagsförmiddagar och arbetar ungefär en timme per grupp om ca 15 barn. Vi behöver ett lite större rum där det finns plats att rulla ut spännpapper att måla på. Projektet inleds med planeringssamtal med förskolans pedagoger.

Anknytning till styrdokument

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. (Lpfö 18 sid 9)

Kontaktperson och anmälan

lena.norman@skol.lulea.se

RESVÄSKANS HEMLIGHET

För särskolan och förskoleklass

Projektets innehåll

Vad gömmer sig i resväskan? Ur resväskan plockas det upp olika föremål och med sång, musik och dans utforskas olika begrepp som stor och liten, här och där, fram och bak med flera. Efter första träffen får gruppen en uppgift att lösa till nästa tillfälle.

Förutsättningar

Klassen får besök två onsdagsförmiddagar (helst efterföljande veckor), ca 30 min/tillfälle.

Anknytning till styrdokument

Ur Lgr11, syfte: Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

Ur det centrala innehållet; Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer. Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Ur Lsär11: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Ur Lsär11, det centrala innehållet i matematik; Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.

Kontaktperson och anmälan

anne.bredefeldt@skol.lulea.se

RÄKNA MED FÖTTERNA!

För åk 3-6

Projektets innehåll

I denna workshop i tre delar får eleverna göra olika övningar med puls och rytm. De får prova på olika rytminstrument och spela tillsammans samt kombinera detta med urban dans.

Medverkande lärare: Leyli Afsahi, Mark Lainio, Sam Brismo

Förutsättningar

Tre onsdagsförmiddagar (tiden kan anpassas) Max 15 elever per grupp. Vi kan träffa två grupper per tillfälle.

Anknytning till styrdokument

Workshopen knyter an till dessa moment i musikämnets centrala innehåll för åk 1-3: Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. Slagverk med variation av rytm, klang och dynamik. (Lgr11 s. 158)

Samt det centrala innehållet i musik äk 4-6: Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner. Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter. (Lgr11 s. 158-159)

Kontaktperson och anmälan

leyli.afsahi@skol.lulea.se

SAGODANS

mumintrollet och det lilla spöket

För åldersgrupp: 3-5 år

Projektets innehåll

Mumintrollet kan inte sova. Han hör konstiga steg och små fötter som tassar omkring………… Följ med muminfamiljen och hans vänner på semester i fyrtornet på ön med rädslor, glädje och mod på stranden, i mörka grottan med spöken och i norrskenet. Kom och dansa och sjung med oss i sagan på Kulturskolan i vår danssal. Med sagan som inspiration gestaltar vi berättelsen, karaktärer, känslor och stämningar med dans. Sagodansen tränar barnens motorik, koncentration, inlevelse- och samarbetsförmåga och stimulerar deras fantasi, kreativitet, empati och språkutveckling.

Förutsättningar

Ett tillfälle, 60 min, en onsdag förmiddag på Kulturskolan. Alla, både barn och vuxna deltar aktivt i danssagan.

Anknytning till styrdokument

Ur förskolans värdegrund och uppdrag: ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (Lpfö 98, rev 2019, s.9)

Ur Kulturskolans avsiktsförklaring: ”Kulturskolan verkar för att alla barn och unga i Luleå ska få ta del av och medverka i kulturell och skapande verksamhet. De ges möjlighet att utvecklas som människor samt att utveckla sina uttryckssätt och förmågor i ett livslångt lärande.”

Kontaktperson och anmälan

Kontaktperson: annica.lomgren@skol.lulea.se

Anmälan: http://simplesignup.se/private_event/155915/f177f07bf8

SKOGSBAD

Projektet passar för särskolan

Projektets innehåll

Ämnesintegrerade övningar och sinnesupplevelser i naturen. Eleverna får använda alla sina sinnen i olika övningar där till exempel matematiska begrepp och språkliga färdigheter tränas i samspel med ljud, ljus och doft under en stund i skogen.

Medverkande pedagoger: Anders Abrahamsson och Anne Bredefeldt.

Förutsättningar

Besök i naturen kring skolans närområde. Ett besök/årstid, det vill säga vid fyra tillfällen. Måndag förmiddag. Kläder efter väder.

Anknytning till styrdokument

Under rubriken Kunskaper/mål i läroplanen för grundsärskolan: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola: Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Kan använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt, samt kan använda sig av matematiskt tänkande i vardagslivet. (Lsär11, s. 6-8)

Kontaktperson och anmälan

anne.bredefeldt@skol.lulea.se

SPELBYGGARNA

Projektet passar för årskurs 5 och 6

Projektets innehåll

Eleverna får tillsammans bygga ett datorspel i 3D med hjälp av Unity och Blender. Vid första tillfället går vi igenom programmen som ska användas, eleverna får bestämma en miljö, vilka hinder som finns på vägen och hur man “går i mål”. Eleverna får sen skapa 3D-objekt, musik och ljud som behövs för att konstruera denna värld. När alla komponenter är klara sätts delarna ihop till ett spel.

Eleverna kan efter avslutat projekt mer om digitalt tredimensionellt bildskapande och hur det hänger ihop med ett spels prestanda. Eleverna har fått mer kunskaper om hur man planerar och bygger spel och hur programmeringen fungerar genom att man använder enkla script och kopplar till spelobjekten.

Förutsättningar

Tre förmiddagar ca. 08.30-11.00. Tisdagar eller onsdagar. Halvklass (max 14 elever). Datorer måste finnas tillgängligt till alla elever (Mac eller Pc).

Anknytning till styrdokument

Projektet kopplar till det centrala innehållet för åk 4-6 i följande ämnen:

Bild: Tredimensionellt arbete. Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. […] digital bildbehandling.

Matematik: Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Musik: Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Svenska: Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webtexter, spel och tv-program.

Teknik: Att styra egna konstruktioner […] med programmering.

Kontaktperson och anmälan

eric.lundgren@skol.lulea.se

SYSTRARNA SNOOKS DETEKTIVBYRÅ

- miljömysteriet

För åldersgrupp: Årskurs 4

Projektets innehåll

Med hjälp av mysterieundervisning – eller Systrarna Snooks Detektivbyrå – erbjuder vi ett dramaprojekt med fokus på människans påverkan på miljön. Vårt första besök blir en total överraskning för klassen som inte känner till att vi ska komma. Vi presenterar ett mysterium där vi behöver elevernas hjälp att lösa det svåra fallet. Gamla miljösynder ger sig till känna. Vad döljer sig i ödehuset? Hur kan en person bara försvinna? Mystiken tätnar och många ledtrådar måste följas upp. Mellan våra besök finns uppgifter och ledtrådar som vi lämnar till klassen att jobba vidare med inför vårt nästa besök.

Förutsättningar

Vi träffar klassen ca. 60 minuter per vecka under 6 veckor. Vi kommer till skolan och undervisningen sker i klassrummet. Veckodag och klockslag kommer vi överens om.

Anknytning till styrdokument

Under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag, skolans uppdrag: ”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.[…]

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.[…]

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna ideér och lösa problem” (Lgr11 s. 7)

Ur det centrala innehållet i Biologi för årskurs 4–6: ”Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.” (Lgr11 s. 166)

Kontaktperson och anmälan

anneli.morian@skol.lulea.se

TOVA BRODERA OCH PROGRAMMERA

För åldersgrupp: Årskurs 1-3

Projektets innehåll

Vi träffas vid tre tillfällen och börjar med att skapa enkla figurer av ull. Figurerna färdigställs och får lysande/ blinkande detaljer genom att vi broderar och syr elektriska kretsar med ledlampor. Slutligen fotograferas de färdiga alstren, bakgrunder målas och bilderna används för att skapa enkla berättelser eller spel med hjälp av programmeringsverktyget Scratch.

Förutsättningar

Tre träffar på eftermiddagstid. Gruppstorlek högst 8 st med en pedagog närvarande. Vid första tillfället behövs ett rum med tillgång till vatten. Bord där 8 personer har arbetsyta. Vi tar med oss allt material som ska användas.

Anknytning till styrdokument

Ur skolans värdegrund och uppdrag: I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. (Lgr11 s. 8)

Ur fritidshemmets centrala innehåll under rubriken Skapande och estetiska uttrycksformer: Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Tolka och samtala om olika estetiska uttryck. Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck. (Lgr11 s. 24)

Kontaktperson och anmälan

lena.norman@skol.lulea.se

VINTEREKOLOGI

Förskoleklass till årskurs 3

Projektets innehåll

Eleverna får uppleva skiftningar i naturen under årstidsväxlingarna från höst till vår, i kombination med fakta och fantasi. Eleverna får göra exkursioner i naturen med undersökningar av växt och djurlivet. De lär sig bland annat begrepp som kutikula och subnivala rummet. De får även söka spår av djurliv. När det gäller fantasidelen, så kombineras uteaktiviteterna med aktiviteter inomhus. Då får eleverna skapa, musik och ljud och andra estetiska uttryck av sina upplevelser ute. De kan också göra tvärt om. Alltså fantisera om hur det kan tänkas låta eller se ut där ute innan de sedan möter verkligheten.

Lärare från kulturskolan: Anders Abrahamsson, Karin Nilsson och Anders Bergsjö

Förutsättningar

Antal tillfällen 3 eller 4 från höst till vår. En hel skoldag. Begränsat antal platser. Vi använder oss av Miljöbussen om den behövs. Vi kan även komma till er skola om rätt förutsättningar för naturstudier finns i närmiljön. Anmäl intresse genom att skicka e-post till Anders. Skriv skola, klass och kontaktuppgifter till er.

Anknytning till styrdokument

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. (Lgr 11 s. 8)

Ur det centrala innehållet för undervisning i naturkunskap i årskurs 1-3 finns en rubrik, Året runt i naturen. En punkt talar om årstidsväxlingar och en annan om djur och växter i närmiljön. (Lgr 11 s. 165)

Ur det centrala innehållet i musik för år 1-3 finns punkter där det bland annat står, imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. (Lgr 11 s. 158)

Kontaktperson och anmälan

anders.abrahamsson@skol.lulea.se

WE WILL ROCK YOU!

För årskurs 3-6

Projektets innehåll

Vi spelar olika rockiga instrument och rör oss till break & stomp-rytmer. Vi blandar även in att prova på beatboxa med loop pedal! Eleverna får lära sig samspel, rytmer och samarbete samtidigt som de fördjupar sig i utövandet av musik och rörelse.

Medverkande pedagoger: Leyli Afsahi och Mark Lainio

Förutsättningar

Tre tisdagsförmiddagar (tiden kan anpassas) 45 minuters pass där vi delar upp klassen, halva får jobba med instrument i en musiksal och andra halvan jobbar med dans och beatbox i en lektionssal med ett öppet golv. max 15 deltagare per grupp. Vi behöver tillgång till musikinstrument och högtalare.

Anknytning till styrdokument

Ur det centrala innehållet för musik åk 1-3: Ensemblespel, imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner. Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser. Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik. Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik. Hur instrumenten låter och ser ut. (Lgr11, s 158)

Ur det centrala innehållet för musik åk 4-6: Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer. Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackord-följder, perioder och kompmodeller. Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang. Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik. Musik till-sammans med text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela. (Lgr11, s 159)

Kontaktperson och anmälan

mark.lainio@skol.lulea.se

OLIKA AKTIVITETER MED MILJÖBUSSEN

Aktiviteter för förskola och förskoleklass

Leka och lära matematik och språk ute: Enkla övningar och lekar utomhus i närmiljön kring förskolan/skolan eller någonstans där vi åker med miljöbussen. Barnen får använda sig av material från naturen och naturens spontana möjligheter till rörelse. De lära sig om antal, längd, höjd och olika geometriska former bland annat. Övningar och lekar där andra språkliga begrepp används, kommer också att genomföras. De material som används, bidrar också till lärande av naturföremål. Aktiviteten genomförs med fördel under barmarksperioden.

Leka och lära naturvetenskap ute: Under alla årstider undersöker vi vad naturen har att bjuda på. Exempel är snön på vintern, som med fördel bidrar till att spåra djur och våren bidrar till att upptäcka fåglar genom att lyssna på det intensiva kvittrandet i träden. Allemansrätten kommer också med i naturbesöken. Med enkla övningar och lekar, lär sig barnen olika namn och begrepp i naturen. Aktiviteten genomförs alla årstider.

Anknytning till styrdokument

Förskolans värdegrund och uppdrag, ett utdrag: Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

Utveckling och lärande, ett utdrag: Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Förslag på aktiviteter för årskurs 1-3

Djur och växter på vintern/våren: Vad händer med djuren och växterna på vintern? Några saker vi kan prata om är, vintergröna växter, vinterståndare, subnivala rummet, kutikula och det skyddande snötäcket, vad innebär det för växter och djur?

Naturäventyr: Selet, Bälingeberget eller någon annan naturskön plats som kan erbjuda något utöver det vanliga. Till exempel, varför är Selet och Bälingeberget naturreservat? Spår från istiden, utsikt och mycket mer.

Källsortering: Vi åker med miljöbussen och sorterar papper och förpackningar vid en återvinningsstation, gör studiebesök hos LUMIRE på Storheden. Vi tar också reda på vad som händer med vårt komposterbara avfall och sist tar vi reda på vad som kan återanvändas. Allt som vi tycker att vi inte vill ha kvar, kanske någon annan vill ha.

Anknytning till styrdokument

Utdrag ur Lgr 11 Biologi: Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själva och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom särskilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling ( Lgr11 s.111).

Delar ur det centrala innehållet i Lgr11 årkurs 1-3 Året runt i naturen: Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider. Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förkommande arter. Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. Material och ämnen i vår omgivning. Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. Metoder och arbetssätt. Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. Enkla naturvetenskapliga undersökningar. Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Förslag på aktiviteter för årskurs 4-6

Näringsresan: Tisdag till fredag vecka 36-37 ht 2019 arrangerar Miljöbussen tillsammans med Teknikens hus en ny aktivitet som vi kallar för ”Näringsresan”. Vi besöker bondgården i Bälinge. Där får eleverna bekanta sig med gårdens djur och använda sig av en del av de livsmedel som en bondgård ger. Eleverna får bland annat baka, göra ost och fil. Kanske också glass. De lär sig också vilken betydelse en närbelägen bondgård har för en hållbar utveckling med närproducerade livsmedel.

Energiresan: Tisdag till fredag vecka 45-46 ht 2019 är det Energiresan tillsammans med Teknikens hus. Resan handlar främst om förnyelsebar energi. Vi åker till Boden för att visa och prata om Biogas, Vattenkraft och brännbara sopor. Bussen gör också ett stopp intill Sunderby sjukhus för att visa Luleå energis stora solcellspark där. Sedan fortsätter färden mot Teknikens hus och där får eleverna jobba lite mer praktiskt med begreppet energi.

Vattenresan: Tisdag till fredag vecka 4-5 vt 2020 genomför Miljöbussen Vattenresan tillsammans med Teknikens hus. Vattenresan innebär studiebesök på vattenverket och avloppsreningsverket. Där efter är det Teknikens hus som tar över med praktiska moment som handlar om vatten. Eleverna får en förståelse för varför vi ska vara rädda om vattnet och hur livsviktigt det är. De får också veta vad resterna av vårt renade avloppsvatten används till.

Anknytning till styrdokument

Utdrag ur Lgr 11 Biologi: Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själva och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom särskilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling ( Lgr11 s. 111).

Delar ur det centrala innehållet årskurs 4-6 Natur och samhälle: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Teknik: Teknik, människa, samhälle och miljö. Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta. Olika sätt att hushålla med energi i hemmet. Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

I Fysik och Kemi finns också stöd i läroplanen.

Kontaktperson och anmälan

anders.abrahamsson@skol.lulea.se

Fler förslag på aktiviteter med Miljöbussen:

Fågelskådning

Gammelstadsviken, Mjölkuddstjärn, Ersnäs, Mörön, Alvik mm. Det är en fördel om eleverna är lite förberedda på några av de fåglar som vi kan tänkas få se.

Vad jag finner i sjö och å, vad jag finner vid havsstranden

Hertsöträsket.Eleverna får håva efter småkryp i vattnet.

Att lära in språk ute.

Vi använder skogen som klassrum. Med enkla övningar där vi använder oss av material från skogen tränar eleverna svenska och kanske även engelska ord och begrepp.

Naturexkursion

Exkursion vid Gammelstadsvikens naturreservat med utgångspunkt från skolmaterialet "Guldkant".​

Alla är olika....utom jag

Med detta tema vänder vi oss till årskurs 5 och 6. Det här är en temadag som handlar om fördomar. Vad är fördomar? Vem har fördomar? Hur kan fördomar se ut och vad kan fördomar leda till? Det här är en del av de frågor som tas upp under dagen. Vi tar också upp vad civilkurage är och även lite om mänskliga rättigheter. Vi kommer till er klass under förmiddagen och genomför ett par gruppuppgifter och visar även en film som vi sedan samtalar om. Aktiviteter vi kan göra på er skola eller i närområdet kring skolan

Växter och vinter

Vi går tillsammans till en närliggande skog eller till någon annan plats och tittar på träd och andra växter för att sedan kunna diskutera och fundera över hur växtlivet förbereder sig för vintern. Några saker vi kan prata om är, vintergröna växter, vinterståndare, subnivala rummet, köldtorka och det skyddande snötäcket, vad innebär det för växter och djur? Vi kan också prata om näringsvävar och kretslopp i naturen. Hur påverkas djur och växtliv av klimatförändringar, t ex. vintrarna blir varmare och snön kommer senare? Hur påverkar vi själva klimatförändringarna? Vad kan vi själva göra för att minska växthuseffekten?

Växter och våren

Vi går tillsammans till en närliggande skog eller till någon annan plats och tittar på träd och andra växter för att sedan kunna diskutera och fundera över hur växtlivet förbereder sig för våren. Vad händer med träd och andra växter om våren när snön smälter och solen värmer? Vi kommer att använda mikroskop/lupp för att studera knoppar och andra växtdelar mera i detalj för att se på form, färg och yta.

Allemansrätten

Eleverna får en grundläggande introduktion i betydelsen av allemansrätten. De går en tipsrunda som innehåller frågor som berör aktiviteter de flesta av oss kommer i kontakt med när vi rör oss i skog och mark. Efteråt går vi igenom svaren som sedan mynnar ut i allemansrättens huvudregel.

Vi är även öppen för era egna förslag på aktiviteter som berör något miljöarbete du har startat eller tänker starta i er klass eller i ert arbetslag. En dag med miljöbussen kan förutom miljöperspektivet (hållbar utveckling) och naturupplevelsen också innehålla lekar där sinnen och samarbete tränas.

Hoppas att ni hittade något som passar er!

Vi tar gärna emot era förslag och idéer om projekt eller ämnesområden som ni skulle vilja att vi tar med i nästa års projektkatalog.

Välkomna att höra av er till oss!

Maria Bergenudd, Kulturskolechef
maria.bergenudd@skol.lulea.se