Luleå Kommun

För lärare och pedagoger:

Om Oss

Kulturregion Norrbotten

Samverkan mellan Norrbottens Musik- och Kulturskolor

En strategiplan för samverkan och utveckling 2013 - 2018

Kulturen bidrar i det stora genom att bygga en positiv och stark bild av länet. Vi är helt övertygade om dess betydelse för ett samhälles tillväxt- och utvecklingsmöjlighter. Nordiska rådet menar att kreativitet och innovation är helt avgörande färdigheter om de nordiska länderna även i framtiden ska kunna utveckla en stark konkurrensförmåga och ha tillväxtmöjligheter på den globala marknaden. Genom att barn och ungdomar erbjuds delta i kulturell verksamhet växer de som människor och utvecklar förmågor i ett livslångt lärande.

Vi vill att Norrbotten ska vara ett ställe för alla människor, ett län som kännetecknas av mångfald, jämställdhet, öppenhet och kreativitet. Ett samhälle behöver medborgare som är kreativa och innovativa, som har förmågan att hitta sin egen drivkraft, som kan välja sina egna vägar. Ett samhälle som ger barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sin egenart och göra sin röst hörd.

 

Kulturen – en nyckel till alla människors lika värde

“Kultur- och musikskolornas roll kan därför inte nog betonas, de spelar en viktig roll och ger möjligheter för unga att få tillgång till olika estetiska uttrycksformer. Inte bara som plantskola för blivande professionella utövare utan för barnens och ungdomarnas möjligheter till att uppleva, lära känna sig själva och mogna som människor. Norrbotten län befäster att år 2016 ska alla kommuner ha en musik- alternativt kulturskola.

Ur landstingets kulturplan för Norrbotten 2014-2016

 

Satsningen syftar till samverkan inom regionen genom:

  1. Att bygga vidare på aktiva och väl fungerande nätverk
  2. Samordnad kompetensutveckling, dels genom samarbete med LTU och dels genom egna regionala och nationella fortbildningsinsatser
  3. Samordnade utbyten mellan både elever och pedagoger
  4. Anordnande av framtidskonferenser med riktning mot Musik- och Kulturskolors roll i Norrbotten
  5. Att arbeta för att Musik- och Kulturskolor i länet blir en kvalificerad och inflytelserik aktör för att utveckla skola och kulturliv i Norrbotten