Projektbeskrivning Kulturskolan läsåret 2011-2012

Namn på projektet:

Poetrymusicslam

Bakgrund: (Varför och för vem?)

Vi ville göra ett projekt för att bidra till ökad måluppfyllelse i svenska och musik. Vi har kontakter med en kille som varit med i SM i Poetryslam som gärna ville bidra i projektet.

Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:

Benzeliusskolan År 4-6

Från vecka 34-44

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet lgr 11:

Svenska

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under­- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.


I årskurs 4–6

Musik

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

• Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Mål med projektet: (Vad kan deltagarna efter genomfört projekt? Vilken resa har deltagarna gjort?)

Eleverna har en ökad förmåga att skapa egna texter utifrån sina egna tankar och ideer.

Eleverna har en ökad förmåga att gestalta bilder och ord i musik.

Eleverna har ökad förmåga och ökade kunskaper när det gäller presentationer och framförande av text och musik.

Målkriterier, målet är uppnått när: (Vilka delmål ska vara genomförda?)

Eleverna har gjort egen text utifrån en bild

Eleverna skrivit en gemensam text

Eleverna har gestaltat en text med musik

Eleverna har medverkat i poetrymusicslam

Aktiviteter:

Ordassociationer, stafettskrivning.

Instrumentkännedom och ljudutforskande.

Skriva egna texter.

Skriva text utifrån bilder.

Öva på att framträda

Poetrymusicslam som avslutning

Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för- grund- och särskolan:

Britt-Inger Nordberg

Anders Gunnarsson

Åsa Gustafsson