Julkalendern på Biblioteket


Bakgrund:
Detta är ett samarbete med Barnbiblioteket i Luleå. Ideén kommer från oss pedagoger på Kulturskolan ochBarnbiblioteket håller med lokal, material, böcker för utlåning och förvaltar kalendern under december månad..
Vi vill ge barnen en viktig uppgift och låta dem få synas på en publik arena och dela med sig av sina tankar och fantasier om julfirandet utifrån sagornas värld.

Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
Åk 3. Perioden oktober –december  2011 

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet LPO –11:
Ur skolans värdegrund och uppdrag:
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärk­sammas.
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musice­rande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En har­monisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.  

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer
och att lösa problem.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Mål med projektet:
Eleverna har gjort resan att utifrån sin fantasi/planering till att färdigställa en miniatyrmiljö som andra kommer att ta del av. De har fått kännedom om material och övat sig i att konstruera. De har fått använda sin kreativitet och problemlösning för att lösa en betydelsefull uppgift som innebär att de måste tänka sig in i betraktarens situation.
De har fått ett viktigt uppdrag med ett stoppdatum då arbetet måste vara klart.    

Målkriterier:
Eleverna har läst böcker om en eller flera sagofigurer de skall jobba med.
Eleverna har fantiserat tillsammans i gruppen om hur denna/dessa figurers jul och juldekorerade miljöer eller hem ser ut.
Eleverna har utifrån uppgiften färdigställt en miljö i den pappkartong de fått av oss inom den tidrymd de fått till förfogande.

Aktiviteter:
Kontakter tas med medverkande lärare.
Eleverna får besök av oss och får information om uppgiften och en del material.
Eleverna jobbar med miljöerna tillsammans med sin klasslärare.
Klasserna får vid behov besök av oss som ger stöd och inspiration under arbetets gång.
Slutligen hämtar vi miljöerna för transport till biblioteket.
Valfritt: Klasserna besöker Barnbiblioteket med sin klass någon gång under lucköppningsperioden i december.

Medverkande pedagoger:
Lena Norman, Maria Bergenudd och de deltagande klassernas lärare.

Redovisning/utvärdering:
Muntlig utvärdering med deltagande lärare och elever.
Utvärderingsmöte med Barnbiblioteket.

tillbaka till Startsidan