Animationsverkstad - Leranimation


Bakgrund: Det är enkelt att göra en animation med hjälp av den teknik  idag finns på de flesta skolor.
Genom detta projekt vill vi att det skall bli lättare för grundskolans pedagoger att involvera
animationen i skolarbetet.
Det är roligt och lärorikt att animera och det är ett mycket uttrycksfullt sätt att berätta på.
Animationen är en digitalt berättande som passar att använda i sociala medier. 

Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
Slutet av mars  t.o m. maj under vårterminen 2011
Klasser från förskoleklass och uppåt inbjuds att jobba i vår verkstad
under en förmiddag/eftermiddag.

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet LPO –94:
Ur skolans uppdrag: Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig.
Ur mål att sträva mot i kursplanen för ämnet svenska: Skolan ska i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i grupp.
Ur mål att sträva mot i kursplanen för ämnet bild: Skolan ska i sin undervisning i bild sträva efter att eleven utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder inom dator och videoteknik.

Mål med projektet
Eleverna förstår principen för rörlig bild. Elever och pedagoger kan göra en enkel animation  med hjälp av lera,  dator och filmkamera.
Pedagogerna kan om de önskar själva bygga upp en animationsstation på den egna skolan och använda animationen som en uttrycksform i den dagliga undervisningen.

Målkriterier, målet är uppnått när:
Eleverna har egenhändigt tillverkat en eller flera figurer och bakgrunder för filmskapandet. Eleven har aktivt deltagit i skapandet av berättelsen.
Eleven har deltagit i alla delar av filmarbetet genom att ha fotat, skapat rörelser med lerfiguren, lagt till en musikslinga samt gjort en för och eftertext till filmen. 

Aktiviteter:
Vi besöker klasserna på deras skola och ger dem en kort introduktion i vad vi skall göra.
Vi lämnar material och enkla instruktioner till klassen så att de kan förbereda sig inför besöket hos oss.
Klasserna tillverkar lerfigurer och ritar bakgrunder i klassrummet.
Kassen kommer till oss på förbestämd dag.  Vi jobbar i grupper vid fyra animationsstationer. Eleverna får producera sin film under handledning av oss.
Eleverna får även tillverka skyltar med för och eftertexter till sina filmer.
Eleverna väljer ljud/musikslinga och lägger till sin film.
Vi tittar på filmerna, utvärderar arbetet och filmerna läggs slutligen över på klasslärarens USB minne.   

 Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för- grund- och särskolan:
Lena Norman och Maria Bergenudd
bildlärare på Luleå Kulturskola

Redovisning/utvärdering: Vi gör en kort muntlig utvädering innan gruppen lämnas oss.Vi planerar att skapa en arena för att kunna visa upp filmerna som producerats hos oss.

tillbaka till Startsidan