Sagodans – ”Vem ska trösta Knyttet?”

Bakgrund:
Leken är viktig för barns utvecklig och lärande Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” s.6, Lpfö-98.
Med inspiration från Tove Janssons ”Vem ska trösta Knyttet” vill vi med sagodansen som metod låta barnen uppleva och berätta sagan tillsammans med oss.
Vi arbetar med berättandet/ dans och musik utifrån ett konstnärligt perspektiv, med en tro på det kreativa och medskapande barnet, där leken och lusten är grunden till skapandet.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.” s.7, Lpfö-98

Skola, barn/skolform projektet vänder sig till samt period:
Höstterminen 2011
Förskolebarn 4-5 åringar och deras pedagoger inbjuds att delta vid ett sagodanstillfälle.

Projektet kopplar till följande mål i styrdokumentet Lpfö -98, reviderad 2010
I förskolans mål och riktlinjer under rubriken utveckling och lärande står följande:
Förskolan ska stäva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.” s.10

Mål med projektet:
Ge barn och pedagoger en upplevelse genom att delta i en interaktiv danssaga.
Inspirera barn och pedagoger genom att visa exempel på hur man kan berätta och gestalta en saga med flera olika uttryck.

Målet är uppnått när:
När barnen och pedagogerna deltagit aktivt i danssagan.

Aktiviteter:
Vi bjuder in förskolor att besöka oss i vår danssal (Knyttetskogen) på Kulturskolan.
Sagan berättas genom att vi tillsammans med barnen och deras pedagoger dansar och musicerar. Vi förvandlar danssalen till en magisk värld genom att använda bildprojicering och olika ljussättning för att skapa miljöer och stämningar samt kostym och rekvisita som utmanar barnens fantasi, kreativitet och tidigare erfarenheter.
I dansen och musiken får barnen utforska och gestalta olika känslor och skeenden i sagan.
Barnen får berätta vad de upplevt i Knyttetskogen.
Vi uppmuntrar pedagogerna att själva ta upp tråden och fortsätta arbetet med barnen på deras förskola. Vi ser gärna att pedagogerna återkopplar till oss om hur processen gick vidare.

Medverkande pedagoger på Kulturskolan och i för- grund- och särskolan:

Annica Lomgren, Anna-Karin Lagnebäck och Lena Malm
Dans- och musiklärare på Luleå Kulturskola
Pedagoger från de förskolor som besöker oss.

tillbaka till Startsidan