Luleå Kommun

Skolansvarig

Anders Bergsjö

piano, klass, ensemble

Övriga Kulturskolepedagoger

Svedjeskolan

Svedjeskolan

Under ett stort antal år har undertecknad tillsammans med vår danslärare Helén Nilsson arbetat på skolan i nära samarbete med skolans pedagoger och rektor. I detta samarbete, som försiggått såväl i barngrupperna som på vuxennivå i form av schemalagda planerings- och reflektionspass samt i en styrgrupp (”Kulturgruppen”), har en vision gradvis växt fram att de estetiska uttrycken, eller språken, ska finnas som lärandeverktyg i alla ämnen och i alla skolsituationer.

Som ett led i detta genomförde vi under ett antal år en spetsverksamhet under rubriken ”Barnen och språken”. Vi betraktar, som antytt, de estetiska uttrycken som språk. Här utforskade ett arbetslag bestående av grundskollärare (fritidspedagog/förskollärare), danslärare och musiklärare tillsammans med en klass/termin de sammanhang som kan leda till att de konstnärliga uttrycken genomsyrar all undervisning. Detta skedde under ett pass på torsdagen samt ett uppföljningspass på fredagen, båda följda av reflektion/planering.

Vårterminen 2010 var skolan redo att ta skolans kulturprofil till en ny nivå och 30:e april invigdes kulturgrundskolan Svedjeskolan med de båda stolta kommunalråden Karl Petersen och Yvonne Stålnacke närvarande. Läs mer på Svedjeskolans hemsida! Där finner du skolans programförklaring som talar om hur skolan ser på sitt uppdrag som kulturgrundskola.

Som en följd av detta besökte förra undervisningsrådet på myndigheten för skolutveckling, Ulla Wiklund, skolan under ett antal dagar läsåren 11/12 och 12/13 för att dels vara reflektor, dels samla stoff till en ny bok om reflektion och estetik. Den boken, ”Föra tanken vidare”, utkom i juni 2013 och handlar till stor del om arbetet på Svedjeskolan.

Från i år, läsåret 16/17, ser den verksamhet som kulturskolan är delaktig i som följer:

Kulturskolans pedagog:
Anders Bergsjö, musiklärare