Luleå Kommun

Skolansvarig

Anders Bergsjö

piano, klass, ensemble

Övriga Kulturskolepedagoger

Svedjeskolan

Svedjeskolan

En liten historik:

Under ett stort antal år har undertecknad tillsammans med vår danslärare Helén Nilsson arbetat på skolan i nära samarbete med skolans pedagoger och rektor. I detta samarbete, som försiggått såväl i barngrupperna som på vuxennivå i form av schemalagda planerings- och reflektionspass samt i en styrgrupp (”Kulturgruppen”), har en vision gradvis växt fram att de estetiska uttrycken, eller språken, ska finnas som lärandeverktyg i alla ämnen och i alla skolsituationer.

Som ett led i detta genomförde vi under ett antal år en spetsverksamhet under rubriken ”Barnen och språken”. Vi betraktar, som antytt, de estetiska uttrycken som språk. Här utforskade ett arbetslag bestående av grundskollärare (fritidspedagog/förskollärare), danslärare och musiklärare tillsammans med en klass/termin de sammanhang som kan leda till att de konstnärliga uttrycken genomsyrar all undervisning. Detta skedde under ett pass på torsdagen samt ett uppföljningspass på fredagen, båda följda av reflektion/planering.

Vårterminen 2010 var skolan redo att ta skolans kulturprofil till en ny nivå och 30:e april invigdes kulturgrundskolan Svedjeskolan med de båda stolta kommunalråden Karl Petersen och Yvonne Stålnacke närvarande. Läs mer på Svedjeskolans hemsida! Där finner du skolans programförklaring som talar om hur skolan ser på sitt uppdrag som kulturgrundskola.

Som en följd av detta besökte förra undervisningsrådet på myndigheten för skolutveckling, Ulla Wiklund, skolan under ett antal dagar läsåren 11/12 och 12/13 för att dels vara reflektor, dels samla stoff till en ny bok om reflektion och estetik. Den boken, ”Föra tanken vidare”, utkom i juni 2013 och handlar till stor del om arbetet på Svedjeskolan.

Kulturskolans verksamhet på Svedjeskolan läsåret 18/19:

När det gäller instrumentspel/sång så startar undervisningen i årskurs 4 varför vi hänvisar till Hertsöskolans hemsida i detta avseende. Här nedan en beskrivning av Svedjeskolans verksamhet som Kulturskolan är delaktig i:

* På skolan finns numera en musiklärare med bred estetisk kompetens, Mona Pontén, som det sedan länge finns ett grundmurat samarbete med.

* Alla barngrupper, mer eller mindre, träffar undertecknad under läsåret i estetisk verksamhet kopplad till övrigt skolarbete. Dessutom genomför år 3 en längre estetisk skapandeprocess (”Cabaret”). År 2 sköter skolans luciafirande i form av ett framträdande i Hertsökyrkan.

* Alla barn i förskoleklasserna bildar en egen kör, ”Framtidskören”, som tränar en gång i veckan. Alla barn i år 1 bildar kören ”Sångfåglarna”. Mona leder båda.

* Några av skolans lärare bildar ett huskompband. Bandet kompar bl a de månatligen återkommande storsjungen. Här sjunger vi i huvudsak, men innehållet är ofta varierat med alla de estetiska uttrycken närvarande.

* Undertecknad leder också frivillig kompetensutveckling för personalen, mestadels instrumentspel, ett pass/vecka.

Kulturskolans pedagog: Anders Bergsjö, musiklärare